Disclaimer

Deze website is bestemd voor het verstrekken van informatie. IVA Groep besteedt de uiterste zorg aan de juistheid en volledigheid van de gegevens, maar onjuistheden en onvolledigheden kunnen niet altijd worden voorkomen. IVA Groep is niet aansprakelijk voor schade die onder meer is ontstaan door gebruikmaking van deze website, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de (op deze website) verstrekte informatie alsmede alle schade voortvloeiend uit technische storingen, waaronder virussen. Het is niet toegestaan deze site te framen. IVA Groep is niet aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige website die is verbonden en/of gelinkt van of naar deze website.

Alle rechten van intellectuele eigendom op deze website en op andere uitingsvormen van IVA Groep berusten uitsluitend bij IVA Groep. De informatie is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik en het is de gebruiker van deze website niet toegestaan om de informatie op welke wijze dan ook te wijzigen of te bewerken, openbaar te maken, te vermenigvuldigen, te distribueren of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van IVA Groep. Deze disclaimer is van overeenkomstige toepassing op e-mails van IVA Groep. De informatie die is opgenomen in e-mails van IVA Groep kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n).